Strona główna > Aktualności
Aktualności

  Warunki uczestnictwa w wycieczkach
Dodano: 2011-07-23 12:13:04 Kategoria: Aktualności
Warunki umowy ( Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami)

1.Organizator posiada wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystyki nr 76/08 wydanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
2.Organizator posiada Gwarancję turystyczną w Signal Iduna.
3 W cenę biletu wliczono koszty przejazdu autokarem, bilety wstępu, obsługę pilota i przewodnika oraz ubezpieczenie NNW.
4.Organizator zobowiązany jest do:
a) do powiadomienia obsługi sanatorium o potrzebie przygotowania prowiantu za posiłki należne w sanatorium w czasie trwania wycieczki.
b) zrealizowanie wycieczki zgodnie z programem wyszczególnionym na biletach.
c) zapewnienie zastępczego środka transportu w przypadku awarii autokaru.
5.Uczestnik wycieczki może odstąpić od umowy nie później niż do 48 godzin przed jej rozpoczęciem. Otrzymuje pełny zwrot wpłaty.
6. W przypadku rezygnacji uczestnika wycieczki w terminie krótszym nawet w przypadku nagłej choroby organizator ma obowiązek zwrotu tylko części wpłaty- kosztów których nie poniósł.
7. Nieobecność uczestnika wycieczki w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z imprezy i nie podlega zwrotowi wpłaconej kwoty.
8. Rezygnację z wycieczki należy zgłaszać telefonicznie na numery telefonów: 516170448 lub502415671.
9. Wycieczki wyjeżdżają punktualnie z miejsca i o godzinie podanej na bilecie.
10. Uczestnik jest ubezpieczony od NNW zaistniałych w czasie trwania wycieczki.
11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności od zdarzeń dotyczących uczestników wycieczki, którzy samowolnie oddalili się od grupy.
12.Organizator może odmówić uczestnikowi udziału w wycieczce bez zwrotu kosztów w przypadku nie ważnego biletu, znajdowanie się w stanie spożycia alkoholu oraz środków odurzających i zachowujących się w sposób uciążliwy dla pasażerów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z powodu nie wystarczającej liczby zgłoszeń nie później niż na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. W takim przypadku organizator powiadamia uczestników osobiście, telefonicznie lub na piśmie. Uczestnicy otrzymują pełny zwrot wpłat.
14.Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zawarciem umowy na wyżej wymienionych warunkach. Zmiana warunków wymaga zgody stron. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami obowiązują przepisy ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami ( Dz.U. nr 55 z 2001 r) oraz Kodeksu Cywilnego.
15. Skargi i roszczenia należy zgłaszać prowadzącemu biuro mgr Katarzyna Rasała telefon 516170448 adres zamieszkania 28-100 Busko-Zdrój Oś. Generała Andersa 5/27 niezwłocznie po zakończeniu wycieczki nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy.


Copyright © IT Busko-Zdrój
Projekt i wykonanie: realnet.pl